SALVEMOS MONTEFERRO :::: A túa colaboración é importante
Estimado simpatizante:
Para remitir por e-Mail a solicitude de asociación a Plataforma "SALVEMOS MONTEFERRO", completa obrigatoriamente os campos de abaixo (Nome, DNI ou pasaporte, enderezo, a tua dirección de e-Mail, etc.), logo pulsa o botón "ENVIAR A SOLICITUDE".
Solicitude de asociación a:

SALVEMOS MONTEFERRO

*Nome
*Apelidos
*Enderezo
*Localidade
*Código Postal
*Provincia
*NIF / Pasaporte
*Teléfonos
*Data de Nacemento
*e-Mail
Teus Comentarios

Se desexas facer unha achega económica anual á Asociación Salvemos Monteferro, por favor cubra tamén os seguintes campos ("Achega", "Titular", "Banco" e "Conta"), en caso contrario deixe estes catro campos en branco. No campo "Achega anual" teclea o importe co que desexas contribuír anualmente, o importe mínimo é de 15 euros, pero podes contribuír cunha cantidade superior se o desexas, soamente terás que teclear o importe co que desexas contribuír no Campo "Achega anual" e os datos bancarios para que che pasemos un recibo anual por este importe.


DOMICILIACIÓN BANCARIA

*Achega anual
(Mínima 15 Euros)
Se non desexa facer ningunha Achega anual, por favor deixe este campo en branco
**Titular
**Banco
**Número de Conta (20 díxitos)

O pulsar o botón de ”Enviar a Solicitude” dás plena conformidad, e o teu coñecemento, para que a túa entidade bancaria faga efectivos os recibos que lle sexan presentados pola Asociación ”SALVEMOS MONTEFERRO” en concepto de cota de asociado, polo importe anual por ti sinalado no campo Achega.

Os datos persoais que o asociado nos facilíte serán incorporados a un ficheiro de datos, do que é responsable a Asociación ”SALVEMOS MONTEFERRO”, e que serán utilizados só para contactar cos socios da mesma e a xestión das cotas anuais, e en ningún caso serán facilitados a terceiras persoas.


Entre os caracteres do gráfico:
* campos obrigatorios
** campos obrigatorios se o campo "Achega anual" non está en branco 
<iframe><noscript><xmp><pre>